Các ngành nghề được hoạt động sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sau khi được cấp giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân được tổ chức các hoạt động sau đây:

  • Được thành lập công ty môi giới bất động sản.
  • Tổ chức hoạt động đánh giá bất động sản, trường hợp này yêu cầu chỉ cần nhân viên có giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  • Tổ chức các hoạt động định giá bất động sản, trường hợp này yêu cầu chỉ cần nhân viên có giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  • Sàn giao dịch bất động sản, trường hợp này yêu cầu chỉ cần nhân viên có giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hoặc định giá bất động sản. Ngoài ra, người đứng đầu phải có chứng chỉ hoàn thành khóa học quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Mặc dù hoạt động môi giới bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu người tham gia phải xin được giấy chứng chỉ hành nghề mội giới bất động sản. Nhưng với những khoản thù lao hậu hình khiến cho rất nhiều nhà đầu tư không tiếc tiền rót vốn đầu tư vào lĩnh vực này.