Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Căn cứ pháp lý:

Luật Kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

“1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

c) Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản”.


Như vậy, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp cho các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định pháp luật, bao gồm: có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đã tốt nghiệp cấp bậc trung học phổ thông và cuối cùng cá nhân đó phải qua cuộc sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.