ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình gồm 03 loại:

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều).

 

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình gồm 04 điều kiện sau:

1. Điều kiện 1: Phải có chuyên môn phù hợp

Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

2. Điều kiện 2: Phải có thời gian kinh nghiệm phù hợp

- Hạng I; Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

- Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

- Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

3. Điều kiện 3: Phải có kinh nghiệm phù hợp

- Hạng I: Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

- Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

- Hạng III: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

4. Điều kiện 4: Đạt yêu cầu sát hạch

Dù bạn đề nghị bất kỳ lĩnh vực quản lý dự án nào thì cũng thì cũng chỉ cần thi 01 bài sát hạch về quản lý dự án.

→ Thi thử sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng. Bấm vào ĐÂY.

→ Làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Bấm vào ĐÂY

Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách tương tác, thi thử, hỏi đáp; nếu có gì chưa rõ, các bạn hãy để lại bình luận của mình, hỗ trợ được gì các bạn, chúng mình rất sẵn lòng.