GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÓ PHẢI KÊ KHAI KINH NGHIỆM HAY KHÔNG?

Có một câu hỏi là: “Gia hạn chứng chỉ hành nghề thì có phải kê khai kinh nghiệm trong đơn đề nghị và gửi thêm các quyết định giao việc khi làm hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề hay không?”

Thật sự, rất khó để trả lời câu hỏi này. Bởi vì Nghị định 15/2021/NĐ-CP theo mình thấy còn đang bất cập ở chỗ đó; Cụ thể như sau:

(1) Ở Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu số 01, phụ lục IV, Nghị định 15/2021/NĐ-CP) thì ở dòng chú thích phía dưới hướng dẫn kê khai quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng ghi rõ là:

“Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc”.

Chứng chỉ bị rách, nát, thất lạc thì thôi không có gì phải bàn. Còn vế trước là “cấp lại chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng”. Chỗ này đọc thì mình hiểu đó là trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề.

Gia hạn chứng chỉ hành nghề thì quy định ở Khoản 4, Điều 63. Cụ thể là: “Cá nhân thực hiện việc gia hạn chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực. Sau thời hạn này, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này”

→ Vậy, theo Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì có thể hiểu là không yêu cầu bắt buộc kê khai quá trình hoạt động chuyên môn đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề.

(2) Tuy nhiên, tại Khoản 1, Điều 76 thì lại quy định thành phần hồ sơ đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ hành nghề gồm có một số thứ trong đó có: “Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai”.

Như vậy, tại dòng hướng dẫn kê khai trong Mẫu đơn đề nghị thì hướng dẫn không bắt buộc phải kê khai quá trình công tác; nhưng thành phần hồ sơ lại quy định phải có quyết định giao việc.

Rất bất cập trong trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề. Vì rõ ràng hồi đề nghị cấp lần đầu, cá nhân đã phải kê khai quá trình công tác, kinh nghiệm tiêu biểu; cơ quan cấp chứng chỉ đã xét đạt yêu cầu và cấp chứng chỉ rồi. Đến lúc gia hạn thì lại phải kê khai kinh nghiệm và gửi lại quyết định giao việc thì mang tính hình thức; vì kinh nghiệm của cá nhân trong quá khứ là thứ không hề thay đổi theo thời gian; kinh nghiệm chỉ có thể tăng theo thời gian chứ không thể giảm đi.

 

Điều bất cập này có thể sẽ dẫn đến mỗi nơi gia hạn chứng chỉ hành nghề sẽ có cách vận dụng khác nhau.

Theo mình, trước mắt khi chưa có hướng dẫn cụ thể, để chắc chắn nhất trong trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề thì các bạn lấy nguyên bộ hồ sơ đã đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu để làm hồ sơ gia hạn. Còn nếu không còn hồ sơ đề nghị cấp lần đầu thì tùy từng nơi bạn đề nghị cấp chứng chỉ, họ hướng dẫn bạn thế nào thì các bạn làm theo như thế.