Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Theo điều khoản xử lý chuyển tiếp của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (sau đây viết tắt là Nghị định 85). Quy định:

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã cấp cho cá nhân theo quy định của Luật Xây dựng thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn.

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã cấp cho cá nhân theo quy định của Luật Xây dựng nếu hết hạn thì được gia hạn sử dụng theo pháp luật về kiến trúc khi đảm bảo các quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp.

Ở đây các bạn hiểu là: Giả sử bạn đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình; chứng chỉ ấy đã hết hạn vào năm 2015 hay 2016 hay 2018,... thì bây giờ bạn vẫn được dùng chứng chỉ ấy để thực hiện gia hạn khi bạn có 2 điều kiện sau:

- Đảm bảo các quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục: Bạn phải đi học tích điểm phát triển nghề nghiệp liên tục (gọi là điểm CPD); mỗi năm bạn phải tích được 4 điểm (nếu bạn trên 60 tuổi thì chỉ cần 2 điểm). Giả sử chứng chỉ của bạn hết hạn vào tháng 10 năm 2020, như vậy, đến tháng 3 năm 2022 khi bạn thực hiện gia hạn thì bạn phải có tối thiểu khoảng 6 điểm CPD (ở đây tính là 1 năm rưỡi sau khi hết hạn) mới đủ điều kiện gia hạn.

- Đảm bảo quy tắc ứng xử nghề nghiệp: Tức là bạn không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp (quy tắc này do Hội KTS Việt Nam ban hành). Về tài liệu chứng minh bạn đảm bảo quy tắc ứng xử thì đến thời điểm này mình vẫn chưa thấy chỗ nào có mẫu; thành phần hồ sơ bạn gửi cũng không cần phải có tài liệu này. Nhưng theo mình thì Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc nơi bạn đề nghị họ sẽ có những thông tin khác (giả sử là các văn bản của Hội KTS Việt Nam thông báo về những người không bảo đảm chẳng hạn,...).

 

Tuy nhiên, hiện nay trong Nghị định 85 còn chút bất cập. Cụ thể là:

Khoản 3, Điều 25, Nghị định 85 quy định về hình thức sát hạch cấp CCHN kiến trúc thì lại quy định là:

a) Đối với cấp lần đầu: Sát hạch bằng hình thức trắc nghiệm VÀ vấn đáp.

b) Đối với cấp lại, gia hạn: Sát hạch bằng hình thức trắc nghiệm.

→ Như vậy, hiểu là cấp lại, gia hạn chứng chỉ vẫn phải sát hạch (chỉ được miễn vòng thi vấn đáp so với trường hợp cấp lần đầu).

Bộ Xây dựng hiện nay đang xem xét, đã có văn bản trả lời theo hướng hiện nay Bộ đang rà soát các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong đó có Nghị định 85; Bộ sẽ tham mưu sửa đổi theo hướng hủy bỏ Điểm b, Khoản 3, Nghị định 85.

→ Như vậy, cấp lại và gia hạn sẽ không yêu cầu sát hạch nữa. Nhưng có lẽ các bạn muốn gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc thì vẫn phải chờ cho tới khi Nghị định sửa đổi được ban hành.

Từ thực tế cho thấy, có lẽ các bạn đi thi sát hạch CCHN kiến trúc rồi về làm hồ sơ cấp chứng chỉ như cấp lần đầu có khi thời gian còn nhanh hơn là thực hiện gia hạn chứng chỉ.