Giải đáp một số vướng mắc về các nội dung liên quan đến thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Ngày 26/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2915/BXD-QHKT gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc giải đáp một số vướng mắc về các nội dung liên quan đến thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Về thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề được quy định tại Điều 22 Luật Kiến trúc và Điều 23 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 85/2020/NĐ-CP). Tại Quyết định số 01/QĐ-KTSVN ngày 12/01/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, việc xem xét vi phạm theo thông báo của Hội Kiến trúc sư Việt Nam gửi tới cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc để xem xét theo quy định.

Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Kiến trúc; thẩm quyền, trình tự thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Kiến trúc và Điều 28 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP. Trường hợp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân thực hiện thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng hết thời hạn sử dụng được gia hạn theo quy định chuyển tiếp tại Điều 33 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP. Hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP.

Về các quy định tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục tại nước ngoài

Việc đảm bảo phát triển nghề nghiệp liên tục là điều kiện đối với việc gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Kiến trúc. Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết Điều 23 Luật Kiến trúc), Cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc có trách nhiệm xác nhận việc đã tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của các cá nhân bằng văn bản, làm cơ sở để cá nhân lập hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Trường hợp tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục trong nước thì phải có xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định số 85/2020/NĐ-CP. Trường hợp tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục tại nước ngoài thì người tham gia cần có văn bản, chứng chỉ hoặc tài liệu (do cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục cấp, xác nhận) để chứng minh việc đã tham gia hoạt động đó.

Cá nhân là kiến trúc sư hoạt động độc lập, tự tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục tại nước ngoài thì phải có văn bản, chứng chỉ hoặc tài liệu chứng minh việc đã tham gia đó, thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục có trách nhiệm xác nhận việc tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của cá nhân theo quy định pháp luật về kiến trúc như đã nêu trên.

Việc xác định điểm tích lũy hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục đối với các tài liệu chứng minh đã tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục (gồm cả tại nước ngoài) được thực hiện theo quy định pháp luật về kiến trúc, thời điểm có hiệu lực của Luật Kiến trúc (01/7/2020).

Đối với quy định thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, Bộ Xây dựng đã thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về quản lý giá và thẩm định giá, trong đó bao gồm quy định về việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc để gửi Bộ Tài chính tổng hợp theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6554/BTC-PC ngày 17/6/2021.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2915-BXD-QHKT_26072021.pdf