Giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện xét, cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Ngày 08/3/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 718/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình hướng dẫn vướng mắc trong việc thực hiện xét, cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Về điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 Luật Kiến trúc, yêu cầu về kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Theo mẫu đơn quy định tại Phụ lục III, Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cần thể hiện có dự án, đồ án đã thực hiện để chứng minh có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc. 

Về nội dung được phép hành nghề kiến trúc

Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định tại Điều 29 Luật Kiến trúc. Việc cấp, gia hạn được căn cứ trên cơ sở lĩnh vực kiến trúc theo chứng chỉ hoạt động xây dựng đã cấp cho cá nhân theo Luật Xây dựng; đảm bảo điều kiện cấp, gia hạn được quy định tại Điều 28 Luật Kiến trúc và theo đề xuất lĩnh vực hành nghề của cá nhân trong đơn đề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc (mẫu 02 Phụ lục III, Nghị định 85/2020/NĐ-CP).

Về quản lý số chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Nội dung và mã số chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Nhóm thứ hai, mã số chứng chỉ hành nghề kiến trúc do cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp; việc quản lý thông tin hành nghề kiến trúc thực hiện theo Điều 24 Luật Kiến trúc.

Để thống nhất với chứng chỉ hành nghề xây dựng, mã số chứng chỉ hành nghề thể hiện có 08 chữ số. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động kiến trúc khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Kiến trúc cấp một Mã số chứng chỉ hành nghề. Mã số chứng chỉ hành nghề không thay đổi khi cá nhân đề nghị gia hạn, cấp lại.

Việc gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình được cấp theo Luật Xây dựng thực hiện theo khoản 2 Điều 28 Luật Kiến trúc và Điều 33 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.