Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

PHÁP LUẬT CHUNG – Câu 1-3

PHÁP LUẬT GIÁM SÁT –Câu 4-5

CHUYÊN MÔN GIÁM SÁT NNPTNT – Câu 6-25