Hướng dẫn một số nội dung về cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Ngày 18/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4285/BXD-QHKT gửi Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn cấp mã số Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

1. Việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc thực hiện theo quy định tại Luật Kiến trúc và mục 2, 3 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

2. Về nội dung và mã số chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Nhóm thứ hai, mã số chứng chỉ hành nghề kiến trúc do cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp; việc quản lý thông tin hành nghề kiến trúc thực hiện theo Điều 24 Luật Kiến trúc.

Để thống nhất với chứng chỉ hành nghề xây dựng, mã số chứng chỉ hành nghề thể hiện có 08 chữ số. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động kiến trúc khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Kiến trúc cấp một Mã số chứng chỉ hành nghề. Mã số chứng chỉ hành nghề không thay đổi khi cá nhân đề nghị gia hạn, cấp lại.

3. Về quy cách, nội dung chứng chỉ và màu sắc chứng chỉ.

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc là loại bìa mầu cam, kích thước thống nhất với chứng chỉ hành nghề xây dựng 15x21cm (phôi mẫu chứng chỉ hành nghề tham khảo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng). Quy cách và nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề quy định tại Phụ lục II Thông tư số 03/2020/TT-BXD.