Hướng dẫn về chứng chỉ an toàn lao động

Ngày 29/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2543/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Thương mại Đông Nam hướng dẫn về chứng chỉ an toàn lao động hạng III.

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “Cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định về điều kiện hành nghề của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động”. Pháp luật về xây dựng không quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2543-BXD-HDXD_29052020_signed.pdf