Kết cấu các đề thi sát hạch CCHN

KẾT CẤU CÁC ĐỀ THI SÁT HẠCH CCHN

Ngày 9/6/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động cho phù hợp với các lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Như vậy, đến nay việc sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã có thể thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

 

Kết cấu đề thi sát hạch có 02 dạng như sau:

1. Đề thi gồm 25 câu hỏi, được trả lời trong 30 phút

Áp dụng cho các bạn có nhu cầu đề nghị cấp mới; điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề.

Đề sát hạch bao gồm 25 câu hỏi. Trong đó:

-  05 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Bao gồm pháp luật chung (từ câu 1 đến câu 3) và pháp luật về xây dựng theo lĩnh vực mà mình đề nghị (câu 4, câu 5)

- 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn (trong đề thi sẽ là từ câu 6 đến câu 25) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm.

Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

→ Đúng 20 câu trở lên là đạt nhưng với điều kiện không được sai quá 01 câu trong 05 câu hỏi đầu tiên.

Hay nói cách khác, trong 05 câu đầu sẽ có điểm liệt. Sai 02 câu trong 5 câu đầu là liệt luôn, không đạt. Điều này giải đáp thắc mắc của một số bạn hỏi tại sao em 92 điểm vẫn không đạt.

 2. Đề thi gồm 10 câu hỏi, được trả lời trong 12 phút

Áp dụng cho các bạn được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn. Ở đây hiểu là áp dụng cho các bạn có CCHN còn hiệu lực, có nhu cầu thực hiện gia hạn hoặc chuyển đổi chứng chỉ.

Đề sát hạch bao gồm 10 hỏi về kiến thức pháp luật. Trong đó:

- Từ câu 1 đến câu 6 là phần pháp luật chung.

- Từ câu 7 đến câu 10 là phần pháp luật về xây dựng theo lĩnh vực mà mình đề nghị.

01 câu được 4 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

→ Đúng 8/10 câu là ĐẠT.

3. Ví dụ về đề thi cấp mới chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Bộ câu hỏi để ôn luyện đề sát hạch này sẽ có 03 phần thi:

(1) - Câu hỏi chung pháp luật về xây dựng:  90 câu hỏi theo Mục A, phần 1 của Bộ đề;

(2) - Câu hỏi pháp luật về lĩnh vực giám sát thi công: 22 câu hỏi theo Mục IV trong phần B, phần 1 của Bộ đề;

(3) - Câu hỏi về kiến thức chuyên môn của lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: 168 câu hỏi theo Mục 1 trong phần I, phần D, phần 2 của Bộ đề.

Như vậy, bộ đề để ôn luyện sát hạch bài thi giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật gồm 280 câu hỏi (90 + 22 + 168). Trong đó:

- 5 câu hỏi đầu tiên được chọn ngẫu nhiên trong phần (1) và phần (2) (thường sẽ là 3 câu đầu lấy trong phần (1), 2 câu sau sẽ lấy trong phần (2);

- 20 câu hỏi tiếp theo được chọn ngẫu nhiên trong phần (3).

 

Nếu có vấn đề chưa rõ, các bạn có thể để lại comment bên dưới bài viết, mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn.