Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

PHỤ LỤC VII

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

STT

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ năng lực

Ghi chú

Hạng I

Hạng II

Hạng III

6

Tư vấn giám sát thi công xây dng công trình, bao gồm:

 

 

 

 

6.1

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng

Được giám sát công tác xây dựng công trình tất cả các cấp của công trình cùng loại

Được giám sát công tác xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống

Được giám sát công tác xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống

 

6.2

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp

6.3

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

6.4

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

6.5

Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

6.6

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Được giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của tất cả các cấp công trình

Được giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của các công trình từ cấp II trở xuống

Được giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của các công trình từ cấp III trở xuống